GDPR Adatkezelési szabályzat

Részletes adatvédelmi tájékoztató

  Tartalom

  1.      Az adatkezelő személye és elérhetőségei

 

  2.      Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

  3.      Meghatározások

 

  4.      Az adatkezelés elvei

 

  5.      A Forum Travel Center Kft . által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 

  6.      Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

 

  7.      Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

 

  8.      Az ügyfél hozzáférési jogai

 

  9.      Az ügyfél helyesbítéshez való joga

 

10.      Az ügyfél törléshez való joga

 

11.      Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

 

12.      Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

 

13.     Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

 

14.     Panasz benyújtásához való jog

 

15.     A jelen tájékoztató módosításai

 

 

          1.  Az adatkezelő személye és elérhetőségei

 

Forum Travel Kft. (székhely: 4024 Debrecen, Csapó u. 28            ; cégjegyzékszám: 02-02 -023720 főiroda/kp-i ügyintézés helye: 4024 Debrecen, Csapó u. 28 és 4026 Debrecen Vár u. 6.); kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Tóth Beata ; kapcsolattartó személy e-mail címe és telefonszáma: bea@forumtravelcenter.hu , [+36 52 311 600 ]; a továbbiakban: Forum Travel Center Kft ]) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében.

 

        2.  Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

    az információsönrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

    a természetesszemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

 

            

       3. Meghatározások

 

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

 

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

 

ügyfél: Forum Travel Center Kft termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a Forum Travel Center Kft.  utazási szerződést kötők.

 

 

 

      

 

4. Az adatkezelés elvei

 

 

A Forum Travel Center Kft. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 

    jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

    csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

    az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

    pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

    olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

    oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

 

 

 

      5. A Forum Travel Center Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 

A Forum Travel Center Kft. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről:

 

 

 

                         I. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

 

 

    név;

 

 

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 

    e-mail cím (telefonszám);

 

 

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 

    érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás);

 

 

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

 

 

                                       II. hírlevélre (email, telefonos, SMS értesítésre) feliratkozás

 

 

 

    név;

 

               

 

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 

    e-mail cím (telefonszám);

 

               

 

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 

    érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó);

 

               

 

A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

                                      III. egyedi ajánlatkérés

 

    név;

 

               

 

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 

    e-mail cím (telefonszám);

 

               

 

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 

    érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás);

 

 

Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

 

    speciális kérések (étrend, állat, allergia]

 

               

 

[az utas egyedi kérései]

 

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

 

                                            IV. utazási szerződés kötés

 

 

    név;

 

 

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 

    e-mail cím (telefonszám);

 

 

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 

    a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

 

               

A szerződés tárgyának meghatározása.

 

    Lakcím

               

 

számlázáshoz szükséges

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 

 

                               V. repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése

 

    név;(útlevélben szereplő)

 

Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

 

    e-mail cím (telefonszám);

 

 

Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

 

    a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok);

 

               

 

A szerződés tárgyának meghatározása.

 

    lakcím

 

 

számlázáshoz szükséges

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 

 

VI. Profilalkotás

 

    az adottügyfél kapcsán végzet I-VI. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége       

 

Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

 

 

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

 

 

        6. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

 

 

A Forum Travel Center Kft. általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

 

    a Forum Trav el Center Kft. vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal,  könyvelést , IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);

    az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, repülőtársaság, stb.);

    felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

 

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Forum Travel Center  Kft. által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: (forum@forumtravelcenter.hu, tel+ + 3652 311600 , főiroda/kp-i ügyintézés helye: 4024 Debrecen, Csapó u. 28).

 

           7. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

 

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

 

A Forum Travel Center Kft. az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

 

    a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;

    a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;

    a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy

    a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben az [utazási iroda] törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

 

8. Az ügyfél hozzáférési jogai

 

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

 

Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Forum Travel Center Kft. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Forum Travel Center Kft köteles tájékoztatást adni.

 

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Forum Travel Center Kft kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 

    a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

    nem terjed ki az anonim adatokra;

    nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

    magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

A Forum Travel Center Kft. a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Forum Travel Center Kft. ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az ügyfél fogja viselni.

 

            9.  Az ügyfél helyesbítéshez való joga

 

 

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

 

(a)             nem terjed ki az anonim adatokra;

 

(b)             a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 

(c)              nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

 

(d)             magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

A Forum Travel Center Kft. az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Forum  Travel Center  Kft az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Forum Travel Center Kft. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

        

            10. Az ügyfél törléshez való joga

 

 

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosult a személyes adatai törlésére.

 

A Forum Travel Center Kft. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

 

(a)          a  Forum Travel Center Kft. kezeli e személyes adatokat, és

 

(b)          az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

 

(c)          a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a  Forum Travel Center Kft  a személyes adatokat kezeli.

 

A Forum Travel Center Kft  indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 

(d)          a Forum Travel Center Kft kezeli az ügyfél személyes adatait, és

 

(e)          az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

 

(f)           az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

 

(g)          nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

 

A. Forum Travel Center Kft  indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 

(h)          az adatkezelés a  Forum Travel Center Kft vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

 

(i)           az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Forum Travel Center Kft kezeli a személyes adatait, és

 

(j)           az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

 

A.      Forum Travel Center Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 

(k)          az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

 

(l)           az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy

 

(m)        a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

 

(n)          az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

 

A. Forum Travel Center Kft az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az [utazási iroda] azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

 

            11. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

 

 

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

 

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

 

(a)             nem terjed ki az anonim adatokra;

 

(b)             a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 

(c)              nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

 

(d)             magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

 

A Forum Travel Center Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

 

A Forum Travel Center Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

 

A Forum Travel Center Kft  korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 

(a)          az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

 

(b)          a Forum Travel Center Kft már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

 

(c)          az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

 

A Forum Travel Center Kft  korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

 

(a)         az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az [utazási iroda] jogos érdekei céljából, és

 

(b)        az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az [utazási iroda] általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

 

A a Forum Travel Center Kft a z ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Forum Travel Center Kft  azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

Ha a Forum Travel Center Kft  korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

 

(a)          tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

 

(b)          az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

 

(c)         kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

 

A Forum Travel Center Kft  nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

 

12. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

 

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

 

(a)        nem terjed ki az anonim adatokra;

 

(b)       a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 

(c)       nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

 

(d)      nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra

 

 

           13. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

 

 

 

A Forum Travel Center Kft az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

 

 

Érintett kérelme

               

 

Határidő

 

Tájékoztatáshoz való jog

               

amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

 

Hozzáféréshez való jog

               

egy hónap

 

Helyesbítéshez való jog

               

egy hónap

 

Törléshez való jog

               

indokolatlan késedelem nélkül

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

               

indokolatlan késedelem nélkül

 

Adathordozhatósághoz való jog

               

egy hónap

 

Tiltakozáshoz való jog

 

a tiltakozás kézhezvételekor

 

 

14.  Panasz benyújtásához való jog

 

 

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Forum Travel Center Kft azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

 

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

 

 

 

            15.  A jelen tájékoztató módosításai

 

 

A Forum Travel Center Kft  fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Forum Travel Center Kft. adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

 

 

 

2018. 06.05.